Türkçe

AMACIMIZ
Amacımız; Türkçe dersinde öğrencilerimize görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak, kazandıklarını yaşamla bağdaştırmayı sağlamak, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak. Bu anlamda biz önce eğitim sonra öğretim diyoruz. Bizim için önemli olan kendine güven duyan, sosyal ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimize anadillerini sevdirmek, doğru ve etkili kullanabilmelerini sağlamak, bu özelliklerine dayanarak, girişken, sorumluluk alabilen, çabuk kavrayan, kavradığını en güzel şekilde aktarabilen bir nesil yetiştirmektir. Ülkemize yapacağımız en iyi katkının başarılı, mutlu, kendisini, ülkesini seven, dünyayı tanıyan ve çevresiyle iletişim kurabilen insanlar yetiştirmek olduğuna inanıyoruz. Bu da anadil eğitiminin başarısı ile sağlanabilmektedir.

Yaşadığı toplumu gözlemleyen, araştıran, duyup gördüklerini sorgulayan, elde ettiği verileri yorumlayan, sorunları tespit etmekle kalmayıp bunlara ilişkin çözümler üreten, topluma ve doğaya karşı sorumluluk üstlenen bireyler yetiştirmektir.

 DERS İŞLENİŞİ
İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe dersleri; okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme ve dil bilgisi gibi öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşımlarla planlanan Türkçe derslerinde öğrencilere gerekli bilgi ve beceriler kazandırılır.  Milli eğitimimizin düşünen, anlayan, yorumlayan, sorun çözen ve bilimsel düşünen bireyler yetiştirmek temel amacı ile de örtüşen bir öğretim ve eğitim programı izlenmektedir.

• Türkçeyi gelişim süreci içinde doğru ve en güzel biçimde etkin kullanabilme,
• Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazanma,
• Okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini değerlendirerek yeni düşünceler üretebilme,
• Yaşadığı topluma ve çevreye duyarlılığını toplumsal bilince dönüştürme,
• Bir konuyla ilgili olarak araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sentez yapabilme,
• Sosyal, kültürel zenginlikleri fark edip doğru çıkarımlar yapma,
• Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla kendi kültürünü ve başka kültürleri tanıma,
• Özel yetenek ve ilgi alanlarını keşfetme,
• Disiplinler arası ilişkileri neden-sonuç bağlantısıyla kurabilme, farklı etkinliklerle kişisel gelişme sürecini zenginleştirme,
• Dinleme ve yazma etkinliklerine katılabilme yeterliğini kazanma,
• Etkili, sözlü ve yazılı ifade gücünün anlamını fark edip geliştirme,
• Dinlenen müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine açıklama ve eleştiri yapabilme,
• Sesli ve sessiz okuma hızını artırma, türlü etkinliklerle sözcük dağarcığını geliştirme ve zenginleştirme,
• Şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya istekli olma,
• TEOG gibi sınavlara hazırlıkta bilgi ve beceri kazanma.